ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

 • Ασχολείσαι με τη διοίκηση και το σχεδιασμό γεωργικών εκμεταλλεύσεων, επιχειρήσεων και συνεταιρισμών.
 • Με τη λογιστική παρακολούθησή τους, με την τήρηση και ενημέρωση όλων των βιβλίων τους.
 • Ασχολείσαι με τη διοίκηση και οικονομική διαχείριση φορέων γεωργικής ανάπτυξης.
 • Την πιστοποίηση αγροτικών προϊόντων και προγραμμάτων, τον έλεγχο τροφίμων και την επίβλεψη γεωργικών προϊόντων.
 • Ασχολείσαι με την εμπορία γεωργικών μηχανημάτων
 • Έχεις γνώσεις για τη λειτουργία γραφείων ειδικών δραστηριοτήτων (γεωργικών ασφαλίσεων, υπηρεσιών γεωργικής ανάπτυξης, κ.α.)
 
 
Η επαγγελματική αποκατάσταση:
 1. Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 2. Σε τραπεζικούς οργανισμούς.
 3. Σε γεωργικούς συνεταιρισμούς.
 4. Στελέχος διακίνησης, εμπορίας, και διαχείρισης γεωργικών προϊόντων/εφοδίων/μηχανημάτων.
 5. Σύμβουλος επενδύσεων αγροτικών μονάδων.
 6. Ως ελεύθερος επαγγελματίας.
Μαθήματα Ειδικότητας: · ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ · ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ · ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Ι · ΕΔΑΦΟΛΟΓΙΑ-ΛΙΠΑΣΜΑΤΟΛΟΓΙΑ · ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ · ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ · ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΙΙ · ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ